آمارگیر سایت و آمارگیر وبلاگ:
1-آمار سایت و آمار وبلاگتان را به دقت بسیار نمایش دهید .
2-ابتدا آدرس سایت یا وبلاگتان راوارد نماییدوسپس کلید ساخت کد را بزنید.
3-کد ارایه شده توسط سیستم آمار را در قسمت تنظیمات وبلاگ و سایت یا جای دلخواه قرار دهید.
-