ساخت تصویر ایمیل :
1-شما میتوانید به آسانی آدرس ایمیلتان را به صورت تصویر در سایت یا وبلاگتان به نمایش بگذارید.