سخنان حکيمانه در باب زن

1-فردوسي حكيم بزرگ ايراني كه همه قبولش دارن ميگه:

كه پيش زنان هرگز راز مگوي چو گويي سخن بازيابي به كوي.

معني:هرگز رازت رو به يه زن نگو كه اگه بگي پس فردا رازت رو از زبون در و

همسايه ميشنوي خنديدن حقيقت محض!

2-اين حكيم در جاي ديگه ميگه:

زنان را نباشد به جز يک هنر نشينند و زايند شيران نر

اينم كه احتياج به معني نداره.

3-ارنست همينگوي ميگه:

زن ها جنگ ها را شروع مي کنند و مردها آن ها را ادامه مي دهند.

4-منكن جان هم ميگه:

مردها و زن ها دست کم در يک مورد اتفاق نظر دارند. هيچ کدام به زن ها اعتماد

ندارند! البته زياد ناراحت نشو (خانم‌ها رو ميگم).چيزهاي خوبي هم راجه به زنها

گفتن: 5-ناپلئون كه ميگه: اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسي پرورش مي داد

ابزاروب پارسیارائه دهنده جديد ترين خدمات به وبلاگ نويسان