مهم ترين سوال هاي جامعه ايروني!!

1) اجتماعي:

کي عاشق کي شده؟

کي مراسم مي گيرن؟

مهريه­اش چقدر بود؟

جهيزيه اش چيا بود؟

آيا حامله است؟

چي زائيده؟

2) هنري:

کي با کي نسبت داره؟

کي چقدر مي گيره؟

کي قراره با کي ازدواج کنه؟

کي با کي به هم زده؟

کي کجا رقصيده؟3) اداري:

کي چقدر مي گيره کي قراره مدير بشه؟

کي با مدير نسبت داره؟

کي با مدير به هم زده؟

کي قراره ازدواج کنه ؟

4) مراسم عروسي

کي چي پوشيده؟

کي چي خريده؟

کي چي ماليده

کي با چي آمده؟

کي بخاطر کي نيومده؟5)بعد از مراسم:

کي چي پوشيده بود؟

کي چي آورده بود؟

کي چرا نيومده بود؟

کي بدون دعوت آمده بود؟

کي بود که چيز مناسبي نپوشيده بود؟!6) ترکيبي:

کي، کجا و با کي نسبت داشت که حالا داره چقدر مي گيره؟

کي عاشق کي بود که حالا چرا بره با يه، کي ديگه ازدواج کنه؟

کي از کجا آورد که تونسته چي بخره؟

کي با کي به هم زده که با کي خوب شده؟

کي با کي کجا رقصيده بودن که چرا چيز مناسبي نپوشيده بودن؟ابزاروب پارسی ارائه دهنده جديد ترين خدمات به وبلاگ نويسان