ستايش خدايي

مردي صبح زود از خواب بيدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند.

لباس پوشيد و راهي خانه خدا شد.در راه به مسجد، مرد زمين خورد و لباس

هايش کثيف شد. او بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت.

مرد لباسهايش را عوض کرد و دوباره راهي خانه خدا شد. در راه به مسجد و در

همان نقطه مجدداً زمين خورد! او دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به

خانه برگشت. يک بار ديگر لباسهايش را عوض کرد و راهي خانه خدا شد.

در راه به مسجد، با مردي که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را

پرسيد. مرد پاسخ داد: (( من ديدم شما در راه به مسجد دو بار به زمين

افتاديد.))، از اين رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم.

مرد اول از او بطور فراوان تشکر مي کند و هر دو راهشان را به طرف

مسجد ادامه مي دهند. همين که به مسجد رسيدند، مرد اول از مرد چراغ

بدست در خواست مي کند تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند.

مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداري مي کند.

مرد اول درخواستش را دوبار ديگر تکرار مي کند و مجدداً همان جواب را

مي شنود. مرد اول سوال مي کند که چرا او نمي خواهد وارد مسجد شود و

نماز بخواند. مرد دوم پاسخ داد: ((من شيطان هستم.)) مرد اول با شنيدن

اين جواب جا خورد. شيطان در ادامه توضيح مي دهد:

((من شما را در راه به مسجد ديدم و اين من بودم که باعث زمين خوردن شما

شدم.)) وقتي شما به خانه رفتيد، خودتان را تميز کرديد و به راهمان به

مسجد برگشتيد، خدا همه گناهان شما را بخشيد. من براي بار دوم باعث زمين

خوردن شما شدم و حتي آن هم شما را تشويق به ماندن در خانه نکرد، بلکه

بيشتر به راه مسجد برگشتيد. به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد خانواده

ات را بخشيد. من ترسيدم که اگر يک بار ديگر باعث زمين خوردن شما

بشوم، آنگاه خدا گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشيد.

بنا براين، من سالم رسيدن شما را به خانه خدا (مسجد) مطمئن ساختم.


ابزاروب پارسی ارائه دهنده جديد ترين خدمات به وبلاگ نويسان